Blog de lorenaSAP116

14/2/2018


DIA 11

Qüestions 

1.Què s'entén per la revolució científica? 

La revolució cientIfica es un concepte utilitzat per explicar el sorgiment de la ciència moderna durant l'edat moderna temprana, asociada principalment als segles XVI i XVII, on noves idees i coneixements en física, astronomía, biología i química van transformar les visions antigues sobre la natura i es van asentar les bases de la ciència moderna.

2. Qui va ser Galileu i què va fer? 

Galileu va ser un astrònom,filòsof, matemàtic i físic italià, relacionat amb la revolució científica.

Ha sigut considerat como el «pare de l' astronomía moderna», el «pare de la física moderna»i el «pare de la ciència».

Entre els seus èxits destaquen la millora del telescopi, les observacions astronòmiques, i la primera llei del moviment

3. Per què Galileu no va seguir escrivint sobre astronomia durant tota la seva vida? 

El conflicte entre Galileu i l'esglèsia católica va ser un conflicte entre el raonament inductiu i el raonament deductiu. La inducció que va seguir Galieu, basada en l'obsevació de la realitat, el va portar a afirmar la teoria heliocèntrica. Aquesta teoria contradeia, a tots els efectes , la teoria geocèntrica que defensava l'esglèsia.

Per aquesta raò, Galileu va ser condemnat per heretgia i va decidir concentrar-se posteriorment en les ciències de la mecànica i la hidrodinàmica. 

4. Definiu amb les vostres paraules els següents termes: velocitat, velocitat mitjana, acceleració mitjana, acceleració uniforme i el símbol d. 

velocitat:distància recorreguda en un temps determinat.

velocitat mitjana: raò entre la distància total recorreguda i el temps total emprat en fer aquesta distància

acceleració uniforme: moviment d'un cos que augmenta o disminueix la seua velocitat de manera uniforme.

d: espai recorregut

5. Doneu un exemple de cada un dels conceptes a la pregunta 4.

velocitat: un atleta ha de fer una carre de 20 Km. Ix de la meta i just al Km 5.4 es troba corrent a una velocitat de 12.3 Km/h.

velocitat mitjana: l'atleta de l'exemple anterior, ha recorregut els 20 Km de la carrera en 1,6 hores.La seua velocitat mitjana ha sigut  de 12,5Km/h: 

acceleració uniforme:L'atleta porta una velocitat de 11 km/k al Km 19 i accelera a raò de 1m/s^2 fins que arriba a la meta.

espai recorregut: L'atleta recorre un total de 20 Km des de la meta d'eixida fins la meta d'arribada.

 6. Què és la caiguda lliure? Què vol dir "lliure" en el terme “caiguda lliure”? Per què és tan difícil determinar si la caiguda lliure és un exemple de l'acceleració uniforme? 

La caiguda lliure es el moviment que experimenta un cos quan es deixa caure lliurement  a la natura.

La dificultat de determinar l'acceleració en aquest tipus de moviment es deu a l'efecte de que aquest cos "lliure" no solament es troba sota l'acció del camp gravitatori sino que, les caigudes reals es troben influenciades en major o menor mesura per la resistència aerodinàmica de l'aire

7. En què és l'enfocament de Galileu per al problema del moviment diferent de la d'Aristòtil i dels aristotèlics en la seva època? 

Aristotil deia que el canvi es un principi natural que experimenten tots els èssers vius.

Amb Galileu, el moviment pasa de ser un principi natural a un principi físic, que pot ser teoritzat a través de l'experimentació

8. Quina de les següents característiques creus que pot afectar a la velocitat observada de caiguda d'un objecte: pes, mida, massa, color, forma o densitat. 

Segons el que sabem hui en dia, l'equació de la velocitat per a un moviment rectilini uniformement accelerat es:

v = vinicial + a·t

Com es veu, cap de les característiques esmentades afecten a la velocitat de l'objecte, sempre que ens trobem al planeta terra i no considere la resistència de l'aire.

1. Quina va ser la teoria d'Aristòtil sobre la caiguda d'objectes?

Segons Aristòtil, com a resultat del moviment del cosmos, cada un dels quatre elements acaba en un lloc especial al qual "pertany", d'acord al seu "pes" (en realitat, la densitat): la terra en el centre, seguit per l'aigua, llavors l'aire, llavors el foc, tal com veiem al nostre voltant. ”. Si són alliberats, se n'aniran en direcció recta a la seua "llar", és a dir fins al lloc on han d'estalr. Per exemple, una pedra alçada de la terra i posada en llibertat caurà directament cap avall a través de l'aire i l'aigua per arribar a la terra on "pertany" en el fons d'un estany.

 2. Què afirmava Galileu que passaria si es deixara caure dos objectes pesants diferents de forma simultània des de la mateixa alçada?

Segons Galileu , els dos objectrs pesants cobriran la mateixa la distància en la mateixa quantitat de temps, movent-se amb la mateixa acceleració constant. Arribaran al sòl junts si es deixen caure al mateix temps des de la mateixa alçada.

 3. Per què Galileu estava lleugerament equivocat? Per què no li va forçar això a canviar la seva opinió? 

Galileu no va explicar per què els objectes cauen i es mouen com ho fan, només va proporcionar una descripció d'aquests moviments. Galileu proporcionà el que és coneix com la cinemàtica (descripció) del moviment, no la dinàmica (causes) del moviment.

Ell sabia que el seu treball estava incomplet,però estava segur que sería un bon mètode per a que en un futur es pogueren ampliar els resultats.I així va ser en el moment en que Newton va establir les causes del moviment.

4. Si se li cau un full de paper i un llibre de forma simultània des de la mateixa alçada, no arriben al terra junts. Per què no? Es podria canviar l'experimental per tal que facin arribar a terra junts? 

El llibre arriba abans a terra. Tot i que tenen la mateixa acceleració, el llibre té més resistència a l'aire. Una forma de comprobar que arriben al mateix temps , a part quen es trobaren en el buit, sería ficar casdascun dels objectes dins de caixes igual.Així, tenint masses diferents, els dos tindrien la mateixa resistència a l'aire i caurien alhora.

5. Quina és la definició que va triar a Galileu per a l'acceleració uniforme?

Galileu va dir que "Un moviment es diu que és uniformement accelerat, quan, a partir del repòs, adquireix iguals increments de velocitat Δv durant els mateixos intervals de temps Δt"

6. Quina va ser la hipòtesi de Galileu sobre la caiguda lliure? 

"Tots els objectes en caiguda lliure, ja siguin lleugers o pesants, cobriran la mateixa la distància en la mateixa quantitat de temps, movent-se amb la mateixa acceleració constant. Arribaran al sòl junts si es deixen caure al mateix temps des de la mateixa alçada"

7. Per què Galileu no provar la seva hipòtesi directament? 

Perquè era pràcticament impossible mesurar de manera exacta els curts intervals de temps d'un objecte que cau de diferents distàncies.

8. Quin procediment s'utilitza per provar de manera indirecta? 

Glileu pa predir que " una pilota perfectament rodona rodant per un pla inclinat perfectament llis també tindrà un acceleració constant, encara que més xicoteta"

En primer lloc, mantenint un angle constant sobre un pla inclinat, va deixar una bola llisa rodant diferents distàncies pel pla inclinat des del repòs, mesurant el temps transcorregut en cada distància assolida. En una segona sèrie d'experiments, Galileu va examinar el que passa quan l'angle d'inclinació del pla es canvia.

9. Què és la llei de Galileu de caiguda lliure i com s'arriba a aquesta conclusió? 

La llei de Galileu de caiguda lliure es un exemple de moviment rectilini uniformement accelerat. Va arribar a aquesta conclusió d'una forma indirecta, extrapolant els resultats del pla inclinat a l'angle de 90º (com un objecte en caiguda lliure).

10. Quines són algunes de les conseqüències dels treballs de Galileu? 

Els resultats sobre velocitat ,acceleració i caiguda lliure dels cossos que va donar Galileu van ser fonamentals per al desenvolupament de la física. El seu trebal de cinemática, junt amb el posterior de Newton sobre dinàmica, es el que coneixem hui en dia com mecànica del moviment.

Pel que fa a l'astronomia, la teoria heliocèntrica de Galileu, tot i que es va rebutjar a la seua època, també va ser demostrada posteriorment.

11.Quins són els elements importants de la investigació científica i que estan presents en l'obra de Galileu? 

una investigació científica consta de:

- observar/experimentar : Galileu va observar la caiguda d'un llibre i un fulla.

- descriure: Galileu descriu l'experiment que realitza i com el realitza.

- explicar: Galileu explica el seu procediment i totes les variables que utilitza pas a pas.

-prediure: Galileu arriba a una conclusió sobre el moviment de caiguda lliure.

VALORACIÓ

Com hem vist en aquest comentari i en altres articles comentats, es de gran importància tindre consciència sobre la història científica, de com hem arribat als coneixements que tenim hui en día de ciència moderna, que han fet de la nostra societat un mòn menys incert i més cómode per a tots.

Galileu ha sigut un entre els molts científics important que han contribuït a aquest enteniment actual, tant en la rama física com en l'astronómica. Com hauria canviat la nostra vida sense la existència d'aquest o molts altres genis científics?

Tots aquests esdeveniments ens han portat al que som ara.Però,el que queda clar és que la ciència no acaba mai, es com una escala que arriba a l'infinit i encara, segur, hi queden molts més genis com Galileu per arribar i conduir-nos a noves i brillants revolucions científiques.

CURIOSITATS

Hi ha hipòtesis sobre que la invenció del telescopi va ser obra d'un català.

Aquesta informació ix en el periòdic "el mundo" on es diu que la invenció d'aquest aparell s'atribueix a Joan Roget, un òptic procedent de Girona.

La búsqueda dels primers telescopis es van trobar a Girona:

- El primer, datat de 1593, Pedro Carolona li regala a la seua dona una "ullera de larga guarnida de llautó". 

-El segon, datat el 5 de septembre de 1608, pertany a una subasta dels bens de Jaime Galvany, entre els que es troben  una "ullera de llauna per mirar de lluny".

Açí es troba la noticia que explica la història:

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/15/ciencia/1221468578.htmlComentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: